Terms of Use

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky a/alebo používateľom internetovej stránky tickets.tatryvnutri.sk na jednej strane a obchodnou spoločnosťou LILAVIS s.r.o., IČO: 52981819, DIČ: 2121218209, s reg. sídlom Rudolfa Mocka 1B, 841 04, Bratislava, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 39760/R na strane druhej (ďalej len „LILAVIS s.r.o.“).

 

Článok I
Úvodné ustanovenia

a vymedzenie základných pojmov

 1. LILAVIS s.r.o. predáva vstupenky naexpozíciu venovanú téme Vysokých Tatier (ďalej len „Podujatie“).
 2. Prostredníctvom on-line systému, ktorý je dostupný na internetovej stránke tickets.tatryvnutri.sk, ako aj prostredníctvom Predajných miest, sa umožňuje všetkým záujemcom o Podujatie získavanie informácií o Podujatí, a následná realizácia predaja vstupeniekna Podujatie. Predajné miesta a informácie o Podujatí sú zverejnené na internetovej stránke www.tatryvnutri.sk.
 3. Na účely týchto VOP sa rozumie:
 1. Vstupenkou; cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok vstup na Podujatie. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky. Vstupenka je platná len bez úprava poškodenia, na jednorazový vstup na Podujatie. Po opustení miesta konania Podujatia je Vstupenka neplatná. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na Predajných miestach a na internetovej stránke tickets.tatryvnutri.sk. Vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky ako doklad o jej zakúpení.
 2. Majiteľom vstupenky; osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky tickets.tatryvnutri.sk. Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Podujatí alebo v súvislosti s ním môžu byť zhotovované rôzne formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) napr. na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.
 1. Druhy vstupeniek:
 1. Klasická papierová vstupenka, a
 2. Domáca vstupenka.
 1. Klasická papierová vstupenka, vystavená Predajným miestom po úhrade ceny Vstupenky v plnej výške, musí obsahovať: názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí, číslo predaja.
 2. Metóda distribúcie Domácej vstupenky sa realizuje vlastnou tlačou Vstupenky na kancelársky hárok A4 prostredníctvom tlačiarnena základe úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.
 3. Domáca vytlačená Vstupenka musí obsahovať:názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí, číslo predaja.

 

Článok II
Zmluvný vzťah

LILAVIS s.r.o. zabezpečuje predaj Vstupeniek na Podujatie a prijíma od záujemcov o Podujatie finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek na Podujatie. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky tickets.tatryvnutri.skvstupuje Majiteľ vstupenky vo vzťahu k Podujatiu do právneho vzťahu s LILAVIS s.r.o. Informácie o Podujatiach sú prístupné na Predajných miestach a na internetovej stránke www.tatryvnutri.sk.Zmluva medzi LILAVIS s.r.o. a Majiteľom vstupenky sa uzaviera na dobu určitú, a to do uskutočnenia Podujatia, resp. vysporiadania nárokov z nej plynúcich.

 

Článok III
Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

 1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka platnosť.
 2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatí. Majiteľ vstupenky sa kúpou Vstupenky stáva zmluvným partnerom daného Podujatia.
 3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej uvedené ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní na Predajnom mieste (v prípade klasickej vstupenky), resp. po vytlačení Vstupenky vlastnou tlačou a prípadné chyby bezodkladne reklamovať podľa týchto VOP.
 4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku (klasickú vstupenku) starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbanlivosť pri používaní sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.
 5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie Vstupenky je zakázané.
 6. LILAVIS s.r.o. dporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na Predajných miestach alebo na internetovej stránke www.tatryvnutri.sk.
 7. Predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadrí Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu a zaväzuje sa tieto dodržiavať. Pokyny usporiadateľskej služby alebo prevádzkový poriadok Podujatia sú k dispozícii buď na internetovej stránke www.tatryvnutri.skpri podujatí alebo zverejnené pred vstupom na podujatie. V prípade ich nedodržania môže byť Majiteľovi vstupenky zamedzená ďalšia účasť na Podujatí bez nároku na akúkoľvek formu refundácie ceny Vstupenky a/alebo inej ujmy Majiteľa vstupenky.

 

Článok IV
Zrušenie podujatia

 1. V prípade zrušenia Podujatia finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky sa vracajú bez zbytočného odkladu Majiteľom vstupeniek. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného sa oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.tatryvnutri.sk.
 2. Spoločnosť LILAVIS s.r.o. nie je povinná vrátiť Majiteľom vstupeniek cenu Vstupeniek, ani im zaplatiť alebo poskytnúť akúkoľvek kompenzáciu v prípade, ak je Podujatie zrušené) z dôvodov, ktoré boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorá nemá pôvod v prevádzke spoločnosti LILAVIS s.r.o.najmä ale nie len z dôvodov vyššej moci, živelných pohrôm, nepriaznivých poveternostných podmienok alebo počasia, štrajkov, demonštrácií, vojen, povstaní, nepokojov, teroristických útokov alebo podozrení na ne, alebo zákazov verejných podujatí alebo Podujatia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, súdom alebo právnym predpisom, alebo z dôvodov na strane Majiteľa vstupenky, a to všetko aj v prípade, ak sa namiesto zrušeného Podujatia neuskutoční náhradné Podujatie v náhradnom termíne.

 

Článok V
Platba za vstupenky

 1. Záujemca o Podujatie môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky tickets.tatryvnutri.sk, prípadne na Predajnom mieste.
 2. Cenu vybraných Vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
 1. platobnou kartou prostredníctvom siete internet (platba cez virtuálny POS terminál). Použiť možno karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou,
 2. platobnou kartou alebo v hotovosti na Predajnom mieste.

 

Článok VI
Dodacie podmienky

 1. Pri úhrade na Predajnom mieste sa Vstupenka považuje za dodanú jej zaplatením a prevzatím.
 2. Pri úhrade platobnou kartou / internetbankingom sa vstupenka považuje za dodanú jej doručenímna záujemcom zadaný e-mail.

 

Článok VII
Odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade zakúpenia Vstupenky, vrátane jednotlivých druhov vstupeniek, nie je možné od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky tickets.tatryvnutri.sk, nakoľko v zmysleustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. Podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia.
 2. Vrátenie zaplatenej Vstupenky na Podujatie nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky.
 3. V prípade zakúpenia Vstupenky priamo na Predajnom mieste nie je možné od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. Vrátenie zaplatenej Vstupenky na Podujatie nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky.
 4. Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť LILAVIS s.r.o. zaslaním e-mailovej správy alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu LILAVIS s.r.o., Rudolfa Mocka 1B, 841 04, Bratislava. V prípade, ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný LILAVIS s.r.o. predložiť aj policajný záznam.
 5. Pri poškodení Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť LILAVIS s.r.o. zaslaním e-mailovej správy alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu LILAVIS s.r.o., Rudolfa Mocka 1B, 841 04, Bratislava a zároveň predložiť poškodenú Vstupenku (príp. všetky jej časti) a čestné prehlásenie opisujúce spôsob poškodenia. LILAVIS s.r.o. vystaví Majiteľovi vstupenky novú, náhradnú Vstupenku, ktorá bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola poškodená Vstupenka zakúpená.

 

Článok VIII
Reklamačný poriadok

 1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje chyby (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa týchto VOP, resp. obsahuje chybné údaje, a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto chyby u LILAVIS s.r.o. reklamovať, a to osobne na Predajnom mieste, na ktorom bola Vstupenka zakúpená (klasická vstupenka), alebo v prípade Domácej vstupenky zaslaním e-mailovej správy na adresu info@tatryvnutri.sk alebo v oboch prípadoch písomnou reklamáciou formou poštovej zásielky na adresu LILAVIS s.r.o., Rudolfa Mocka 1B, 841 04, Bratislava. V prípade reklamácie chýb klasickej vstupenky je nutné túto Vstupenku (originál) predložiť LILAVIS s.r.o. (osobne alebo poštovou zásielkou spolu s reklamáciou). Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať zásielku ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu doručovateľa. V prípade zistenia existencie chyby a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná, je zástupca doručovateľa povinný umožniť Majiteľovi vstupenky vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe chyby, ktorého správnosť potvrdí svojim podpisom zástupca doručovateľa. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú chybu v zmysle týchto VOP, ktorú Majiteľ vstupenky mohol zistiť kontrolou pri doručení zásielky a ktorú bezodkladne neoznámil LILAVIS s.r.o.,  neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Majiteľ vstupenky preukáže, že reklamované chyby existovali už v čase prevzatia zásielky Majiteľom vstupenky.
 2. V prípade reklamácie chýb Vstupenky na Predajnom mieste bude reklamácia vybavená bezodkladne pracovníkom Predajného miesta a Majiteľovi vstupenky bude ponúknuté náhradné riešenie (napr. vystavená nová Vstupenka).
 3. V prípade reklamácie chýb Vstupenky prostredníctvom e-mailu alebo pošty, LILAVIS s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie (vrátane originálu Vstupenky, ak sa jedná o klasickú vstupenku) zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia chýb Vstupenky (zašle novú Vstupenku /klasickú vstupenku/, umožní Majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú Domácu vstupenku, a pod.). Reklamácia chýb nebude uznaná po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zrušení.
 4. V prípade reklamácie iných skutočností prostredníctvom e-mailu alebo pošty, LILAVIS s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie (vrátane originálu Vstupenky, ak sa jedná o klasickú vstupenku) zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii. Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote.
 5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim LILAVIS, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

Článok IX
Záverečné ustanovenia

 1. Majiteľ vstupenky je povinný sa oboznámiť so znením VOP v ich aktuálnom znení pred záväzným potvrdením kúpy Vstupenky. Na daný vzťah sa vždy použije znenie VOP, s ktorým sa Užívateľ oboznámil pred vykonaním kúpy Vstupenky.
 2. Na všetky právne vzťahy medzi Predajcom a Kupujúcim, resp. Majiteľom vstupenky sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v Kúpnej zmluve a týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 3. Tieto VOP sú účinné od 25.6.2020.